Divan-ı Hikmet

Ahmet Yesevî‘nin şiirlerine “hikmet”, şiirlerinin toplandığı kitaba da Dîvân-ı Hikmet adı verilir. Ahmed Yesevî’nin şiirlerini Karahanlı Türkçesiyle yazdığı muhakkaktır. Fakat Yesevî’nin hikmetlerini toplayan yazmaların hepsi de çok sonraki asırlarda istinsah edildiği için dil bakımından Karahanlı devri Türkçesine tam olarak uymazlar. Bu şiirlerde değişik saha ve devirlere ait dil hususiyetleri hep birlikte görülür. Ayrıca Dîvân-ı Hikmet’te şiirlerin hepsi de Ahmed Yesevî’ye ait değildir. Halifeleri tarafmdan yazılmış pek çok şiir ona mal edilmiştir. Ruh, edâ ve şekil bakımından bu şiirlerin hepsi birbirine benzediğinden hangilerinin Ahmed Yesevî’ye ait olduğunu ayırabilmek de çok güçtür. Bütün bu sonraki tesir ve karışmalara rağmen hikmetleri dil bakımından değilse bile edebî bakımdan Karahanlı devrine ve 12. yüzyıla ait kabul etmek gerekir.

Hikmetler, dînî-tasavvufî şiirlerdir. Çoğu dörtlükler halindedir, koşma tarzında kafiyelenmiş ve hece vezniyle yazılmıştır. Hikmetlerin bir kısmı ise gazel tarzındadır ve aruz vezniyle kaleme alınmıştır. Heceyle yazılmış hikmetlerin vezni 4+4+4=12’dir. Aruzla yazılan hikmetlerde “fâilâtün fâilâtün fâilün, mefâîlün mefâîlün feûlün, 4 mefâîlün ve mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün” vezinleri kullanılmıştır. Gazel tarzında kafiyelenmiş bazı hikmetlerde ise 7+7 veya 8+8’lik hece vezni kullanılmıştır. Mesnevî tarzında yazılan münâcât ve nâtm vezni “mefâîlün mefâîlün feûlün” dür. Dörtlüklerle yazılmış hikmetlerde kıt’a sayısı 5 ilâ 28 arasında değişmekte, çoğunlukla 10-12 kıt’alık hikmetler tercih edilmektedir. Gazellerdeki beyit sayısı 5-15 arasındadır. 7 beyitlik gazeller çoğunluktadır.

Kafiye olarak Arapça, Farsça kelimeler kullanıldığı zaman çoğunlukla tam kafiyeye başvurulur. Fakat kafiyelerin çoğu Türkçe asıllı kelimerle yapılmıştır ve bunlarda da yarım kafiye kullanılmıştır. Hatta bazan yarım kafiyenin bile kullanılmadığı, yakm seslerin benzerliği ile veya sâdece redifle yetinildiği olur. Esasen redif, hikmetlerde mühim bir ahenk unsuru olarak yer alır. Beyitlerle yazılmış hikmetlerin birçoğu musammat gazel tarzındadır. Bu tarz hikmetlerde görülen iç kafiye şiire fevkalâde bir ahenk vermektedir.

Canım cüda bolganda tenim munda kalganda

Tahta üzre alganda ne kılgay min Hudâya

Canım ayrı olanda, tenim burda kalanda,

Tahta üzre alanda ne yaparım Allah’ım?

Öyle anlaşılıyor ki millî nazım şekli olan koşmadan gazel tarzma geçişte musammat şekiller fevkalâde elverişli olmuştur. Edebiyatımızın gazel tarzındaki bu ilk şiirlerinde koşma ahengi hemen kulağa çarpar. Beyitler ortadan ikiye bölünüp dört mısra haline getirildiği zaman 4+3’lük bir koşma ile karşılaşırız. Halk şiirinin ahengi ile kulakları dolmuş bulunan ilk Türk şâirleri, koşmanın dört mısraını beyit haline sokarak gazel tarzma geçivermişlerdir.

Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinde işlenen mevzular tamamıyla dînî ve tasavvufîdir. İslâmiyet’in esasları, şeriatın hükümleri ve tasavvuf âdabı, şiirlerin ana konusu teşkil eder. Kıyamet ahvâli, cennet ve cehennem tasvirleri, dünya ahvâlinden şikâyet, peygamber sevgisi, dervişlerle ilgili menkıbeler ve Ahmed Yesevî’rün kendi hayatına ait parçalar sâde bir dille anlatılır.

Ahmed Yesevî’rün canlı ve hareketli bir üslûbu vardı. Şiirlerinin pek çoğunda bir zikir ritmi bulmak mümkündür. Hikmetlerin zikir esnasında ve belli bir makamla söylendiği düşünülürse böyle hareketli bir ritmin varlığı tabiî, hattâ zarurîdir. İşte Ahmed Yesevî bu ritmi ve hareketi 4+4+4’lük duraklarla çok iyi yakalamış görünüyor. Altmış üç yaşında yer altına girdiğini anlatan şu dörtlüklerde bu ritim çok açık bir şekilde farkedilmektedir.

Ol kadirimi kudret birlen nazar kıldı

Hurrem bolup yir astığa kirdim muna

Garib bendeng bu dünyâdm güzer kıldı

Mahrem bolup yir astığa mirdim muna

Kadir Rabb’im kudret ile nazar kıldı;

Mutlu olup yer altına girdim işte.

Garip kulun bu dünyadan göçüp gitti;

Mahrem olup yer altına girdim işte.

Zâkir bolup şâkir bolup haknı taptım

Dünyâ ukbâ haram kılıp yançıp tiftim

Şeyda bolup rüsvâ bolup candın öttün

Bî-gam bolup yir astığa kirdim muna

Zâkir olup, şâkir Hakk’ı buldum;

Dünya, ahret haram kılıp ezip teptim;

Divâne olup, rüsvâ olup candan geçtim;

Gamsız olup yer altına girdim işte.

Başım tofrak, özüm tofrak cismin tofrak

Hak vashga yiter nün dip ruhum müştak

Köydüm yandım bolalmadım hergiz afak

Şebnem bolup yir astığa kirdim muna.

Başım toprak, kendim toprak, cismim toprak;

“Hakk’a kavuşur muyum?” diye, ruhum müştak;

Kavrulup yandım, olamadım asla ap-ak;

Şebnem olup yer altına girdim işte.

Bu hareketli ritim onun şiirlerine coşkun, taşkın, ve akıcı bir edâ verir. Dînî düşünceleri, basit ve sâde bir dille, fakat bu coşkun ve akıcı edâ ile anlatır.

Tevbe kılgan âşıklarga nûri irür

Tüni küni sâyim bolsa köngli yarur

Kaçan ölüp gûrge kirşe gûn kingür

Ugan izim rahîm rahman rahmeti bar

Tevbe kılan âşıklara nuru erer;

Gece gündüz oruçlu olsa, gönlü parlar;

Öldüğünde kabre girse, kabri genişler;

Kadir Rabbim, rahîm, rahman, rahmeti var.

Tevbesizler bu dünyâdm kiçmes bilür

Ölüp barsa gür azabın körmes bilür

Kıyamet kün tang arasât atmas bilür

Heyhat heyhat nevha fedyâd künleri bar

Tevbesizler bu dünyadan göçülmez bilir;

Ölüp varsa, kabir azabı görmez bilir;

Kıyamet günü Arasat tanı atmaz bilir;

Heyhat heyhat, nevha, feryat günleri var.

Hak yâdıdan zerre gafil bolmağanlar

Yatsa kopsa hak zikrini koymaganlar

Vallah billah dünyâ haram almaganlar

Gür içinde ol kul hergiz ölmez bolur

Hak yâdındın zerre gaafil olmayanlar,

Yatsa kalksa, Hak zikrini koymayanlar,

Vallah, billah, dünya haram, almayanlar,

Kabr içinde o kul asla ölmez olur.

Ahmed Yesevî’de şairane tasvirler ve ince sanat oyunları bulunmaz; fakat Kemâl Eraslan’m dediği gibi, onun “hikmetlerinin tamamen basit, kuru ve edebî bir değerden mahrum olduğunu söylemek de doğru değildir. Bazı hikmetlerinin samimi ve coşkun bir ifâdeye sahip olduğu ve dînî-tasavvufî halk edebiyatının en güzel örneklerini teşkil ettiği unutulmamalıdır.”