Edebiyat Terimleri Sözlüğü – C-Ç

CEM’İYYET 
Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem’iyyetli adı verilir. 

CEVAZ-ΠEDEBΠ
Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin, seslerin ucun ya da kısa okunması şeklinde yapılan yanlışları hoş karşılama. Şiirde böyle kullanışlar “kusur” kabul edilir. 

CEZÂLET 
Söyleyişleri kulağa sert gelen sözcükleri tanımlar. Uyumu konuya göre ayarlayan önemli bir anlatım şekli. Örneğin, sanatçı şiddet, büyüklük, vakar, ölüm, korku, savaş gibi konuları anlatırken ya da işlerken, sözcükleri de anlattığı konuya uygun düşecek kalın sesliler arasından seçer. Savaşı anlatırken çekâçâk, gülbank gibi sözcüklerin kullanılması gibi. Bu tür kalın seslilere elfâz-ı cezele, taşıdıkları niteliğe de cezâlet denir. Örneğin: 
Saflar düzüp hücum hücum edilecek hayl-i düşmene 
Dehşet âsimân u zemîn pür-figân olur 

Evc-i havâda çekâçâk ı tigden 
Âvaz-ı ra’d u sâika reh-gümkünân olur 
Nef’i 

CÖNK
Halk edebiyatı ürünlerinin yazıldığı defterler. Bir tür antoloji sayılırlar ve yazarlarının kim olduğu çoğu zaman bilinmez. 

ÇAPRAZ KAFİYE
Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı dizeleri kendi aralarında kafiyelidir. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Her tür konuya uygun olduğu için çok kullanılır. Çaprazlama da denir. Örneğin: 
Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış 
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle 
Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 
Eski Şîrâz-ı hayâl ettiren âhengiyle 
Yahya Kemal Beyatlı (Rindlerin Ölümü)