Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
 
Konu Tarama Testleri İçin Tıklayınız.
 
GEÇİŞ DÖNEMİ (10.-13. YÜZYIL)

Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10. yüzyılla, Divan edebiyatının başlangıcı kabul edilen 13. yüzyıl arasında İslamiyeti'in etkisi altında verilmiş olan, bir anlamda geçiş dönemi ürünlerimizin verildiği bir dönemdir.

Bu dönemde verilen eserler çok fazla değildir. Ortaya konulan eserlerin belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

- Bu eserler Hakaniye lehçesyle yazılmıştır.

- Bu dönemde verilen eserlerde geçiş dönemi özellikleri görülmektedir.

- Bu dönemde ortaya konulan eserler didaktik (öğretici) niteliktedir. Eserlerin temel amacı İslamiyet'e yeni girmiş ve İslamiyet'i tam olarak tanıyamayan Türklere İslamiyet'in güzelliklerini ve erdemlerini öğretmektir.

- Bu dönemde yazılan eserlerde Arapça ve Farsçanın etkileri görülmeye başlanmıştır. Ancak Türkçenin hakimiyeti devam etmektedir.

- Geçiş dönemi eserleri oldukları için aruzla hece, beyitle dörtlük iç içedir.

- Bu dönem eserlerinde hem İslamiyet öncesinin kültürü hem de İslami kültür iç içedir.

Bu dönemin eser ve sanatçılarını inceleyelim:

Geçiş Dönemi Eserleri

Kutadgu Bilig

Divan-ı Lugati't-Türk

Atabetü'l-Hakayık

Divan-ı Hikmet

Dede Korkut Hikayeleri
 

 
 
 

Geçiş Dönemi Sanatçıları

Yusuf Has Hacib

Kaşgarlı Mahmut

Edip Ahmet Yükneki

Ahmet Yesevi

Korkut Ata (Dede Korkut)
Sinava Hazirlik