Kelime Bilgisi

Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı bağlı bir ya da daha fazla biçimbirimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimidir. Sözcükler, bir kök ve ona bağlı bir ya da daha fazla ekten oluşabilir. Sözcükler bir araya gelerek sözcük öbekleri, cümlecik ve cümleleri meydana getirirler. Sözcükle ilgili dil bilgisi kitaplarında çok farklı tanımlamalar vardır.    

* Ad ya da İsim   

Sıfat (Önad)   

Zamir (Adıl)   

Zarf (Belirteç)   

Edat (İlgeç)  

Bağlaç  

Ünlem  

Eylem (Fiil)

Bu sözcük türlerinden ilk yedisi ad soyludur. Eylemler ise kendi içinde önemli bir sözcük türünü oluşturur. Sözcük türleri içinde en önemlileri ad ve eylemlerdir.

Jean Deny, Türkçe’deki sözcük türlerini ad, eylem ve ilgeç olmak üzere üçe ayırır. Bu temel ayrım Türkçe için genelde kabul gören bir anlayışı gösterir. Çünkü, dilin anlatım yapısının temelinde yapılan bir iş vardır, bir de işi yapan kişi bulunur. Ad işi yapanı, eylem işin yapılışını bildirir. Öteki sözcük türleri ise yalnızca ad ve eylemin anlamlarını tamamlar. 

Türkçe’de sözcük türleri birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Aynı sözcük ad, sıfat, belirteç, ünlem gibi görevleri üstlendiği için sözcük türlerini sınıflandırmak zordur. Bu konuda en geçerli ve kolay çözüm, sözcüklerin cümle içerisindeki anlam ve işlevlerine bakmaktır. Bu nedenle bir sözcük bir sözcük türünde dondurulmamalı, cümle içerisindeki anlam ve işleyişine göre değerlendirmelidir