Sihr-i Helal Sanatı

Sözcük anlamı: Helâl olan büyücülük.

Terim anlamı : Bir beytin birinci mısraının sonunda yer alan bir sözcük ya da sözcük grubunun, hem birinci mısraın sonuna hem de ikinci mısraın başına getirildiğinde anlamlı olacak şekilde kullanılmasıdır.

Örnek :

Âkil isen vahş u tayrın şâhı ol Mecnûn gibi

Başına mürg âşiyanından külâh-ı devlet al

                                               Hayâlî

(Akıllı isen Mecnun gibi vahşi hayvan ve kuşların şahı, padişahı ol. Başına kuş yuvasından devlet külâhı al. )

Birinci mısraın sonundaki “Mecnun gibi” ifadesi, hem birinci mısraın sonunda, hem de ikinci mısraın başına getirildiğinde anlamlıdır.