Triyole

  1. On mısralı bir nazım biçimidir.
  2. İlk iki dizelik bir parçadan sonra dörder dizelik iki bent gelir.
  3. Başta yer alan iki dizenin ilki birinci dörtlüğün, ikincisi ikinci dörtlüğün son dizesinde tekrar edilir.
  4. Kafiye düzeni “ab – aaaa – bbbb” şeklindedir.

ÖRNEK:

HİLÂL-İ SEHER

Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâhet var

Nedir bu hâl-i perîşânın ey hilâl-i seher?

Sabah-ı feyz-i bahârîde mübtesem ezhâr

Çemen çemen mütemevvic nesîm-i anber-bâr

Niçin? Ben anlamadım kimden etsem istifsâr?

Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâhet var

Dem-i seherde yanında şu parlayan ahter

Hazân içinde solan bir çiçek gibi dil-ber

Sürûr-ı fecr ile şâdân iken bütün yerler

Nedir bu hâl-i perîşânın ey hilâl-i seher?

                                                Tahsin Nahit